tel:06-48155285

RI&E/BHV Plan

Opstellen RI&E plan

Het is belangrijk om risico’s die verbonden zijn aan het werkproces te voorkomen of te beperken. Door onveilig werken is het mogelijk dat uw personeel uitvalt door een ongeval of beroepsziekten. Goede arbeidsomstandigheden creëren is dus van essentieel belang voor uw bedrijf.

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) zet alles op een rijtje met betrekking tot veiligheidsrisico’s, zodat u de maatregelen kunt nemen die leiden tot een veiligere werksituatie.

Wat kunt u verwachten:

Onze veiligheidsdeskundige helpt u met het op de juiste manier documenteren en opstellen van het:

  • RI&E Plan
  • BHV en ontruimingsplan
  • Vluchtplattegrond

Op basis van de evaluatie zal er een eindrapportage inclusief een plan van aanpak voor u worden opgesteld. Met het plan van aanpak heeft u een beter inzicht en kunt u acties ondernemen binnen uw bedrijf om de risico’s te elimineren dan wel de risico’s te beheersen.

Arbo wetgeving

Elke organisatie is volgens de Arbowet (artikel 5) verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek, dat schriftelijk wordt vastgelegd, heet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en is een praktisch hulpmiddel om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen.

De RI&E bevat onder meer: Arbo- en ziekteverzuimbeleid, Algemene voorzieningen, Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, terreinen en Bedrijfshulpverlening, Fysische factoren, Gevaarlijke stoffen en biologische agentia, Fysieke belasting, Werkplekinrichting, Arbeidsmiddelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Functie-inhoud en werkdruk, Werk- en rusttijden.

Opstellen BHV-plan

De BHV-organisatie moet zich voorbereiden op noodsituaties door de noodplannen, procedures en werkinstructies die aan de hand van de vooraf opgestelde risicoscenario’s zijn vastgelegd in het BHV-plan regelmatig te oefenen. Door de doelstellingen van het BHV-plan meetbaar te maken met prestatie-indicatoren, kan worden bepaald of de doelstellingen zijn bereikt. Tijdens (de evaluatie van) een inzet of oefening zal dan blijken of het BHV-plan geschikt, adequaat en doeltreffend is. Zo nodig moeten preventieve en/of corrigerende maatregelen ter verbetering worden geformuleerd en geïmplementeerd. Het BHV-plan wordt dus opgesteld voor het beheersen van de restrisico’s binnen de organisatie en bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om volgens van te voren opgestelde procedures bij ongevallen, calamiteiten en incidenten de directe schade te kunnen minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Het BHV-plan moet zodanig worden opgesteld dat het gemakkelijk kan worden aangepast. Een goed BHV-plan is beknopt van omvang en is voor iedereen (ook voor externe hulpverlening) duidelijk en uitvoerbaar.

Wat kunt u verwachten:

Om de actualiteit van het BHV-plan te waarborgen, moet een beheerder worden aangesteld.

Een BHV-plan bestaat uit de volgende onderdelen:

Een algemeen deel met onder andere de beschrijving van de BHV-organisatie, noodplannen per incident, inclusief ontruimingsplan, tekeningen van het gebouw, vluchtwegen en beveiligingsmiddelen (deze kunnen ook in bijlagen worden opgenomen.

BIJLAGEN ZOALS:

Bereikbaarheidslijsten, tekeningen van het gebouw, vluchtwegen en beveiligingsmiddelen, indien niet in het algemeen deel opgenomen, opleidingsplan, oefenschema en communicatieplan.

BHV in bedrijf beschikt over een veiligheidsdeskundige die u kunt helpen met het opmaken van uw risico inventarisatie en evaluatieplan en uw BHV plan.

ARBO WETGEVING

Een plan van aanpak maakt deel uit van de risico inventarisatie en evaluatie. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen met betrekking tot de risico’s die zich voor kunnen doen binnen uw bedrijf. In het plan van aanpak wordt ook aangegeven binnen welk termijn deze maatregelen worden genomen. Er worden maatregelen getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Offerte aanvragen

*=verplicht